WW-1023 ROLLING SORTER
ww-1023-01ww-1023-01
ww-1023-playww-1023-play
ww-1023-02ww-1023-02
ww-1023-03ww-1023-03
WW-1023_Rolling SorterWW-1023_Rolling Sorter
ww-1023-boxww-1023-box

WW-1023 ROLLING SORTER

อายุ : 18 เดือน+

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก : I can match & group

คำอธิบาย :

  • ของเล่นกล่องหยอดตัวเล่นไม้ มีตัวเล่นรูปทรงเรขาคณิตขั้นพื้นฐาน 6 รูปทรงช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่รูปทรง เรื่องของสี โดยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในส่วนของกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับสิ่งของ และสายตาในการมองความแตกต่างของรูปทรงแต่ละรูปทรง เด็กๆสามารถสนุกสนานเพิ่มขึ้นเมื่อเอาตัวรูปทรงไม้หยอดลงในกล่องหยอดจนครบ แล้วตัวกล่องกลิ้งหมุนไป-มาเพื่อฟังเสียงตัวเล่นไม้กระทบกัน

ขนาด : 15x15x12 cm.

Packaging : Closed Box

  • Description

Product Description

Age : 18 m+

Child Development : I can match & group

Description :

  • A traditional toy designed to develop early sorting skill. Children can roll the wheel to hear the rattle, then sort and post the six colourful shapes, and release the beaded post to start again.

Dimension : 15x15x12 cm.

Packaging : Closed Box